Özel Ceyhan Çınar Hastanesi

Hızlı Menü

KALİTE DÖKÜMANLARI

Misyon, vizyon, değerlerimiz, kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda oluşturulan kurumsal eylem planına uymak, oluşturulan kalite hedeflerini gözden geçirerek ilerlemeyi takip etmek, kalite standartlarındaki gelişmeleri takip ederek sürekli iyileşmeyi sağlamak, hasta/hasta yakını ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak saygın, hijyenik ve güvenilir bir ortamda kaliteli hizmet vererek hastalarımızın hayat kalitesini artırmak, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak için çalışmaktır. Kurumumuzda kalite çalışmaları Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)” doğrultusunda aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

Doküman Yönetim Sisteminin amacı, hastanemizde, uygulamalara ait süreçlerin planlanıp ve yazılı hale getirilmesi, kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Kalite standartlarının hastanemizde işleyişi için dokümanlar ilgililer tarafından hazırlanır, kalite birimi tarafından kontrol edilir, üst yönetim tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Standartta, işleyişte ya da yasal mevzuatta değişik olduğu zaman ilgili dokümanların revizyonu yapılarak yayınlanır. Tüm dökümanlar, çalışanların açısından ulaşılabilir olması amacı ile hastanemizin otomasyon sisteminde yayınlanmaktadır.  

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

İstenmeyen olay bildirim sisteminin amacı,

  • Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak. Olay bazlı kök neden analizlerini yaparak olayın meydana gelme nedenini araştırmak, kalite yönetim sisteminde aksayan yönleri tespit etmek ve iyileştirme faaliyetlerini başlatmaktır.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine otomasyon sistemi üzerinden ya da form aracılığı ile bildirim yapılabilmektedir.

KOMİTE ÇALIŞMALARI

Hastanemizde sağlıkta kalite standartları alanları ile ilgili kurulmuş olan komiteler ile yürümektedir. Komiteler, kalite birimi tarafından önerilen ve üst yönetim tarafından atanan üyelerle oluşturulur. Komiteler, standartlarda belirtilen aralıklarda ya da gerek duyuldukça toplanırlar, komite toplantılarında ilgili standardın işleyişi gözden geçirilir, uygulama değişikliği gerekiyorsa kararlar alınır. Komite kararları tüm çalışanları bağlayıcı özelliktedir.

RİSK YÖNETİMİ

Kalite yönetim sisteminin kurulması ve işleyişi aşamasında risklerin belirlenmesi, mevcut durum tespiti, riskin şiddeti, planlanan iyileştirme faaliyetleri ve riskin izlenmesi kurulan kalite sisteminin etkinliği ve etkililiği açısından önemlidir. Hastanemizde kurulan risk yönetim ekibi ve İSG (iş sağlığı ve güvenliği) uzmanı ile birlikte risk değerlendirmesi yapılır, izlenir ve gerekli iyileştirme faaliyetleri uygulanır.

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

Kurulan kalite yönetim sisteminin işlerliğini ölçme yöntemlerinden biri göstergelerdir. Hastanelerimizde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler ile kurumumuzda takip edilmesi istenilen göstergeler takip edilmektedir. Bu süreçte göstergelere ilişkin veriler toplanır, özelliklerine göre belirlenmiş olan aralıklarda, veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.  

EĞİTİM

Hastanemizde çalışan personelimize işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamak amacı ile yıllık hizmet içi eğitim planı düzenlenir. Bu program dâhilinde hastane çalışanlarına Sağlıkta Kalite Standartları gereği verilmesi gereken eğitimler dışında işe yeni başlarken uyum eğitimleri, işbaşı eğitimleri ve kurum dışı eğitimleri yapılmaktadır.  

ÖZ DEĞERLENDİRME

Kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve ölçülmesi noktasında öz değerlendirme yapılmalıdır. Öz değerlendirme, kurumun bir denetim ekibi kurarak kendi kendini denetlemesidir.

Hastanemizde, öz değerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır. Hazırlanan plan öz değerlendirme ekibine ulaştırılır ve belirlenen zaman dilimi içerisinde denetimler gerçekleştirilir. Öz değerlendirme sonucu üst yönetim ile paylaşılır ve uygunsuz bulunan maddeler için iyileştirme faaliyetleri başlatılır.  

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Kalite yönetim sisteminin ölçülmesi noktasında hasta / hasta yakını ve çalışan memnuniyeti geri bildirim sağlamaktadır.

Hastanemizde, hasta memnuniyeti araştırması anket, görüş/öneri formları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. SKS Anket uygulama rehberine göre çalışan memnuniyet anketleri senede 1 kez uygulanmaktadır. Hasta memnuniyet anketleri ise ayaktan, yatan ve acil servis hastalarına uygulanmaktadır. Anketler her ay düzenli olarak analiz edilir. Hasta görüşleri değerlendirme ve çalışan görüşleri değerlendirme ekipleri ile anket sonuçları değerlendirilir, gerekli durumlarda iyileştirme faaliyetleri başlatılır.

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER (DÖF)

Kalite yönetim sistemi ölçme teknikleri (öz değerlendirme, risk değerlendirmesi, gösterge analizi ile yapılan analizlerden sonra elde edilen sonuçlara göre sistemde saptanan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet, sistem içerisinde hata meydana gelmeden önceden saptanan uygunsuzluklar için önleyici faaliyetler başlatılır.